El nostre Projecte Educatiu basat en els estudis de psicologia, neurociència i sociologia té com a missió contribuir de forma activa a la millora de la societat. Amb la certesa que cada infant és el protagonista del seu aprenentage i que amb confiança i acompanyament podrà desenvolupar el seu potencial. Fomentem la cultura del cor i de l’intel·lecte.
A partir de la teoria de les vuit intel·ligències múltiples del Dr. H.Gadner, l’escola ofereix la possibiliat de desenvolupar tot el potencial de cada infant. Les vuit intel·ligències són naturals i cadascú de nosaltres en té la seva combinació. Amb aquesta metodologia podem oferir un aprenetage personalitzat.
Amb el Programa d’Estimulació Primerenca, basat en les teories de Glenn Doman, ens assegurem que tots els nens i nenes tenen l’oportunitat de rebre estímuls per assolir l’excel·lència física, cognitiva i social.
La cultura del pensament té per objectiu ensenyar a pensar. Prepara l’alumnat perquè, en el futur, pugui resoldre problemes amb eficàcia, prendre decisions ben meditades i gaudir de tota una vida d’aprenentatge.
Per treballar per àmbits i de manera competencial, és adequada la metodologia de l’Aprenentatge Basat en Projectes. Aquesta és una elecció idònia per complir aquest objectiu, atès que la situació inicial en la qual es planteja un repte realista facilita la integració de continguts de diverses àrees.
L’aprenentage per a la comprensió, competencial i experimental requereix d’una avaluació que permeti aprendre a través de la diversificació dels instruments d’avaluació: dimensions, coavaluació, heteoavaluació, rúbriques i portafoli.
L’acreditació com escola multilíngüe ens assegura un projecte estructurat i de qualitat per assegurar el domini de les llengües estrangeres a través d’activitats d’immersió lingüística.
Des de l’educació en valors cristians orientem l’alumnat per a la realització personal com persones lliures, responsables, respectuoses i comprensives; dialogants, solidàries i compromeses en la millora de la societat; capaces d’adaptar-se als canvis i amb criteri propi..
L’aprenentatge entre iguals afavoreix una interdependència positiva, Implica una responsabilitat individual, permet desenvolupar habilitats interpersonals com el lideratge, la construcció de la confiança, la comunicació, la presa de decisions i la resolució de conflictes.
El programa Escola Verda ens permet innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.