CRITERIS ADMISSIÓ

CRITERIS
a) Existència de germans escolaritzats al centre.
– Barem: 50 punts.
S’entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. No s’aplica aquest criteri en el cas que els germans estiguin matriculats en els ensenyaments de primer cicle d’educació infantil i es vulgui accedir a un altre ensenyament en el mateix centre educatiu.
Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.
Només a l’efecte d’aplicació d’aquest criteri, es considera que un centre d’educació infantil i primària i un de secundària són un centre únic quan el centre d’educació infantil i primària està adscrit tan sols a aquell centre de secundària, d’acord amb l’article 32.4 del Decret 11/2021, de 16 de febrer.

La puntuació també s’aplica quan entre dos centres s’ha iniciat un procés de fusió o integració per esdevenir centre únic.

– Documentació acreditativa:
Quan un germà/ana està escolaritzat al centre no s’ha d’adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació. Si s’al·lega que el germà/ana està escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana la plaça, cal adjuntar un certificat del centre on està escolaritzat.

b) Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials), o de l’alumne/a si és major d’edat:

– Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts.
– Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins la zona educativa del centre: 20 punts.
– En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa: 15 punts.
– Quan el domicili habitual és al mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa: 10 punts.
Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat que es doni més d’un dels supòsits previstos.
La falsedat o frau en les dades al·legades o en la documentació aportada es tracta d’acord amb el que estableix l’apartat 12.1 d’aquesta Resolució.

Les dades de residència s’obtenen electrònicament del padró municipal. En el resguard de la sol·licitud s’informa si no s’han pogut obtenir les dades del padró, cas en què el domicili s’ha d’acreditar adjuntant el volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Quan per a aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, s’acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària mitjançant el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

c) Renda anual de la unitat familiar:
Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
– Barem: 15 punts.

– Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania


CRITERIS COMPLEMENTARIS
a) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans.
Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %.
Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
– Barem: 15 punts.

– Documentació acreditativa: es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s’informa si no s’han pogut obtenir. En aquest cas i quan l’organisme emissor és d’una altra comunitat autònoma, cal adjuntar la targeta acreditativa vigent de la discapacitat durant el període de presentació de documentació.
En el cas dels pensionistes abans esmentats, cal adjuntar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió.
b) Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

– Barem: 10 punts.
– Documentació acreditativa: Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa al centre no s’ha d’adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.
S’entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud e preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu.

c) Pel fet de formar part d’una família nombrosa.
– Barem: 10 punts.

– Documentació acreditativa: es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s’informa si no s’han pogut obtenir. En aquest cas o quan l’organisme emissor és d’una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol vigent de família nombrosa durant el període de presentació de documentació.

d) Pel fet de formar part d’una família monoparental.
– Barem: 10 punts.

– Documentació acreditativa: es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s’informa si no s’han pogut obtenir. En aquest cas o quan l’organisme emissor és d’una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol vigent de família monoparental, durant el període de presentació de documentació.

– Barem: 10 punts.

– Documentació acreditativa: certificat electrònic de la inscripció de naixement o llibre de família.

f) Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar.
– Barem: 10 punts.

– Documentació acreditativa: la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

g) Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme.
– Barem: 10 punts.

– Documentació acreditativa: la condició de víctima de violència de gènere s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s’acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.


Altres situacions previstes en la normativa La comissió de garanties d’admissió valorarà les sol·licituds en què s’al·legui el trasllat de la unitat familiar a causa de la mobilitat forçosa del pare, mare o tutor/a legal, la discapacitat sobrevinguda en qualsevol dels membres de la família o un canvi de residència derivat d’actes de violència de gènere o d’assetjament escolar.
En aquests casos, cal adjuntar la documentació acreditativa de la circumstància.

Vols més informació sobre etapa infantil? Contacta'ns

secretaria@molins.manyanet.org