SOE

El Servei d’Orientació Escolar, és un servei que ofereix l’escola per donar suport a la tasca educativa del centre i ajudar-lo en responsabilitat, consistent en procurar l'educació dels alumnes, el seu aprenentatge, l'èxit acadèmic, la seva informació i orientació, així com la seva capacitació per a ser ciutadans feliços, responsables, positius i cooperatius i,si és el cas, per a poder seguir estudis superiors posteriors. La intervenció del departament s’ajusta a les necessitats dels diferents cursos i fa prevaldre l’actitud inclusiva a l’aula.
Les funcions generals del SOE són les següents:

  • Identificació de les necessitats educatives especials de l'alumnat, conjuntament amb el professorat i d'altres serveis específics per tal de trobar la resposta educativa més adequada en cada cas.
  • Coordinació amb els diferents serveis externs. 
  • Col·laborar amb el tutor/a i el conjunt del professorat en l’elaboració i seguiment de les diferents adaptacions curriculars que puguin necessitar els alumnes. • Assessorament al professorat sobre l’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials i de l’atenció a la diversitat. 
  • Assessorament a l'alumnat, les famílies i el professorat sobre aspectes relacionats amb l'orientació personal, educativa i professional. 
  • Informació i orientació a les famílies per qüestions relacionades amb els seus fills o filles. 
  • Coordinació, intervenció i seguiment en el procés d'orientació personal, acadèmica i vocacional de l'alumnat. 
Els orientadors referents a l’escola són la Verònica Centeno, que està al càrrec de les etapes d’educació infantil i primària i la Núria Aguilera com a referent de l’ESO.
Si durant el curs, voleu fer demanda al Servei d’Orientació Escolar, ho podeu fer a través del tutor/a dels vostres fills/es o demanant entrevista a través de la plataforma Alèxia.