Atenció personalitzada

Creiem que el nostre centre avança en el model d’escola per a tothom, en la mesura en que hi ha implicació i compromís de tots els agents de la comunitat educativa (alumnes, equip docent, equip no docent i famílies) en l’assoliment dels quatre principis bàsics de l’escola inclusiva que garanteix la presència, la participació i la consecució de l’èxit de tots els alumnes.

Els quatre principis bàsics del model d’escola inclusiva són:

  • Principi d’inclusió: Tots els alumnes poden aprendre junts i a la classe que els correspon per edat. 
  • Principi de normalització: Tots els alumnes reben un programa educatiu adequat. Tractem a tots els alumnes de la mateixa manera, evitant les actituds compassives o sobreprotectores.
  • Principi de personalització: Tothom és igual, però cadascú d’acord amb les seves característiques personals. Tots els alumnes reben un currículum apropiat a les seves necessitats.
  • Principi d’igualtat d’oportunitats: Fem el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials i específiques, d’aquells que tenen dificultats per aprendre. Facilitem els recursos que els facin falta per poder assolir els seus objectius d’aprenentatge, elaborant plans individualitzats i planificant les actuacions i reunions necessàries pel seu desenvolupament i concreció.