Anglès i francès

ANGLÈS
En aquesta època de canvis en què vivim, és molt important saber diferents llengües.
Des del moment en què comencem l'escola alternem llengües pròpies (català, castellà) amb l'anglès. Però només amb molt d'estudi i pràctica podrem comunicar-nos en aquest idioma.
També és molt important obtenir un certificat, fins i tot si és un nivell bàsic. És per això que la nostra escola encoratja els nostres estudiants a preparar els exàmens oficials de Cambridge. Al nivell "Elemental" trobem el YLE test.
Pel que fa a secundària trobem el KET i PET, que són els passos previs pel FCE (First Certificate Exam). Aquest últim examen està destinat als alumnes de Batxillerat, però si qualsevol dels nostres estudiants volgués preparar-se per a l'examen, podrien presentar-se sense cap problema.
Hem incorporat la figura de l’auxiliar de conversa (nadiu) per potenciar l’expressió oral en aquesta llengua.
L’alumnat de 4t d’ESO té la possibilitat de participar en una estada en famílies a Irlanda, on assistiran a classes d’anglès, faran activitats en aquesta llengua i coneixeran Dublín.
També oferim amb col•laboració amb ACADEMICA CORPORATION, la possibilitat de cursar el Batxillerat Dual Americà a partir de 2n d’ESO i poder acreditar l’American High School Diploma.
El Batxillerat Dual proporciona una notable millora en el nivell d’anglès, un alt grau d’autonomia personal i una gran facilitat en l’ús de les tecnologies.

 The era full of changes in which we live, makes it necessary to learn several languages. From the very beginning of schooling we work with local languages ( both Catalan and Spanish) and English. But it is only through extensive study and practice that communication in English will be possible.
It's also important to achieve some certification, even at a basic level. That is why we encourage our students to prepare for the Cambridge Exams. At Elementary level we have the YLE tests. At Secondary level there are the KET and PET tests which are stepping stones towards the FCE (First Certificate Exam). The latter is aimed towards Batxillerat students but any of our students are interested in this certification, they can prepare for it.
From the year 2016-17, the school has introduced a native Conversation Assistant to improve the student’s communication in English. Besides, students of 4th ESO have the opportunity to participate in a language immersion program in Ireland, where they will attend English classes, do activities in English and know the city of Dublin.

Francès
A secundària, els alumnes que ho desitgen, tenen la possibilitat d’aprendre una segona llengua estrangera: el francès.
El francès és una matèria optativa a l’ensenyament secundari. Tot i així, quan un alumne tria aquesta matèria, es disposa a estudiar francès durant quatre anys.
El nostre objectiu és poder presentar els nostres alumnes als exàmens oficials del B1 i també del B2 quan el seu nivell ho permet.
A més, per tal que el nostre alumnat practiqui el francès i es familiaritzi amb aquesta llengua, el nostre centre organitza jornades d’intercanvi amb estudiants provinents de països francòfons.

 En secondaire, les élèves qui le souhaitent, ont la possibilité d'apprendre une deuxième langue étrangère: le français.
Le français est une branche à option du cycle secondaire.
Toutefois, lorsqu'un élève choisit cette matière, il s'engage à faire du français pendant quatre ans.
En effet, notre objectif est de pouvoir présenter nos élèves aux examens officiels du B1 voire même du B2 quand leur niveau le permet.
De plus, afin que nos élèves pratiquent le français et se familiarisent avec la langue française, notre collège organise des journées d'échange avec des collégiens en provenance de pays francophones.