Ludilletres

A partir del curs 2017-18 l’escola implementa de manera progressiva el programa Ludilletres des de P3 fins a 2n d’educació primària.

Es tracta d’un programa de lectoescriptura creativa, l’objectiu del qual és el desenvolupament neurològic del nens i nenes. El programa valora especialment el llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrit, de representació i comprensió de la realitat, de construcció de coneixement i d’autorregulació del pensament, les emocions i la conducta.

El procés d’ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura a Ludilletres es duu a terme posant una atenció especial en el desenvolupament de la creativitat a través d’activitats manipulatives.
Ludilletres es basa en les intel·ligències múltiples, l’experimentació, la manipulació, l’estimulació primerenca, el joc i el treball cooperatiu. A més, a Ludilletres s’exerciten tres intel·ligències múltiples poc emprades tradicionalment en l’aprenentatge de la lecto-escriptura: la intel·ligència visual-espacial, la musical i la corporal-cinestèsica.


Ludilletres és un programa de lectoescriptura mixt sintètico-global; és a dir, es treballa des de la perspectiva sintètico-fonètica i des de la perspectiva global. És important complementar ambdues perspectives per donar el màxim d’oportunitats a tots els alumnes.
Un dels pilars fonamentals de Ludilletres és el mètode d’estimulació primerenca; un mètode didàctic que afavoreix l’aprenentatge de forma significativa mitjançant els bits. Es tracta d’un mètode que millora l’atenció i la concentració i amb el qual es treballa i es desenvolupa la capacitat d’aprenentatge. El mètode d’estimulació primerenca converteix l’aprenentatge de la lectoescriptura en un procés natural, no forçat, viu i apassionant.