Treball de rutines

Entenem per rutina l'hàbit de fer alguna cosa de forma mecànica, sistemàtica i contínua al llarg de la jornada escolar i que es va repetint diàriament al llarg del curs.
Una bona rutina porta a l’adquisició d’un hàbit i a la llarga a l’adquisició d’uns valors que regeixen la nostra conducta (ex saludar, donar les gràcies, higiene personal, ordre,organització).
El treball de les rutines ajuda a desenvolupar totes les capacitats que intervenen en totes les àrees d’aprenentatge.