Criteris de preinscripció: Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria

En la preinscripció escolar 2022-2023, els criteris prioritaris i les puntuacions corresponents són els següents:

- L'existència de germans o germanes que ja estudiïn en el mateix centre educatiu, 50 punts.
- La proximitat geogràfica de l'escola al domicili de l'infant o jove, o al centre de treball del pare o mare, de 15 a 30 punts, en funció del que s'al·legui.
- Si el pare o la mare percep l'ajut de la renda garantida de ciutadania, 15 punts.
Tot seguit, si hi ha un empat en la puntuació de les sol·licituds, s'aplica la puntuació dels criteris complementaris, que serveixen per desempatar. Els criteris complementaris i les puntuacions són els següents:

- L'existència d'un membre de la unitat familiar amb una discapacitat superior al 33%, 15 punts.
- Si el pare o mare treballa al centre triat en primera opció, 10 punts.
- Si l'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental, 10 punts.
- Si l'alumne o alumna que es preinscriu té germans bessons, 10 punts.
- Si l'alumne o alumna que es preinscriu es troba en situació d'acolliment familiar, 10 punts.
- Si es té la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, 10 punts.