L’escola ha obtingut la certificació d’Escola Multilingüe

A l’octubre del 2019 l’escola ha obtingut la certificació d’Escola Multilingüe. Aquesta s’atorga a les escoles adscrites a la Fundació Escola Cristiana que demostren l’aplicació de diferents iniciatives multilingües en el marc d’un projecte lingüístic estructurat i coherent, de manera que produeixin els resultats positius esperats.

El projecte multilingüístic del centre s’inicia a l’educació infantil amb 2 hores de llengua anglesa, 2 hores de tales, 1 de pycomotor i 0,5 hores de STEAM amb un total de 5,5 hores.

A cicle inicial d’educació primària es cursen un total de 6,5 hores, repartides de lla següent manera: llengua anglesa 2 hores, Science 2 hores, Phisycal Education 1 hora, Music 1 hora i Speaking 0,5 hores.

En arribar a cicle mitjà el repartiment és el següent fins a completar 7,5 hores: llengua anglesa 2 hores Science 2 hores Physical Education 2 hores, music 1 hora i Speaking 0,5 hores.

Pel que fa al cicle superior es cursen un total de 8,5 h, que es reparteixen de la següent manera: 3 hores de llengua anglesa, 2 hores de Science, 2 hores de Physical Education, 1 hora de Music i 0,5 hora de Speaking.

A l’ESO es cursen 3 hores de llengua anglesa a 1r, 3r i 4t i 4 hores a 2n d’ESO. També es cursen matèries amb metodologia AICLE: de 1r a 3r d’ESO s’imparteix la Technolgy i a 4t d’ESO Religion.

El motiu d’alternar matèries és per facilitar l’adquisició de diferent vocabulari al llarg de les diferents etapes.

La finalitat fonamental de l’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa és aconseguir que els/les alumnes aprenguin a comunicar-se en aquesta llengua. Per aquest motiu l’ús de l’anglès com a vehicle de comunicació dins de l’aula constitueix una de les millors fonts per al seu aprenentatge.

Aquesta llengua s’introdueix a segon cicle d’educació infantil per dur a terme immersió lingüística. S’imparteixen a segon cicle d’educació infantil la psicomotricitat i tales, a cicle inicial la música, l’educació física i les ciències naturals a cicle superior de primària, a la Secundària s’hi imparteix la tecnologia de 1r a 3r i a partir del curs 2016-17 s’hi imparteix la matèria de religió a 4t d’ESO.

A l’ESO i per atendre la necessitat la llengua s’imparteix per nivells que es poden agrupar depenent de les activitats o projectes que es treballin.

Tan a l’educació primària com a l’ESO comptem amb la figura de l’auxiliar de conversa qui en grups reduïts treballa l’expressió oral en llengua anglesa.

Ja se sap que la millor manera d’aprendre un idioma és viatjant al país on es parla. És per aquest motiu que la nostra escola, des de fa molts anys ja, ofereix als alumnes de secundària la possibilitat de viatjar a Irlanda o França per tal de poder millorar l’expressió oral en situacions reals, com per exemple a l’escola, a casa amb les famílies, etc.

A classe es treballa amb mitjans audiovisuals poder practicar la comprensió oral de l’alumne. Disposem de portàtils i iPads per a cercar d’informació, i fer ús de diverses aplicacions amb finalitats educatives.

Durant la secundària es passen proves de nivell (KET i PET) per veure si els alumnes tenen el nivell per presentar-se. En cas afirmatiu, l’escola facilita el procés de matriculació.

En totes les etapes s’ofereixen classes extraescolars de llengua anglesa en horari de migdia o tarda.

La llengua francesa s’introdueix a partir de 1r de l’educació secundària, com a matèria optativa i amb el compromís per part de l’alumnat de cursar-la durant els quatre cursos de l’ESO.

En casos excepcionals, i considerant l'evolució acadèmica, si es considera més adequat que un alumne que ha triat l'opció de Segona Llengua Estrangera cursi unes altres matèries optatives diferents, el director o directora del centre en pot autoritzar el canvi.

Es facilita la matrícula a proves oficials B1 i B2.

Durant el curs escolar per als cursos de 1r i 2n d’ESO, i per un període de vuit dies, es realitza un intercanvi amb una escola francesa de La Tour du Pin.