PROJECTES DE COMPRENSIÓ I INTERDISCIPLINARIS

A l’etapa d’educació primària cada trimestre portem a terme un projecte de comprensió. Els projectes de comprensió estan orientats de manera que es treballin les diferents intel·ligències múltiples, amb l’objectiu que l’alumne/a vagi construint el seu pensament, que va més enllà de tenir o recordar informació, cal comprensió, interiorització del coneixement après i capacitat d’utilitzar-lo en altres circumstàncies. Aquesta serà la base per un aprenentatge constant i ampli.

Aquests projectes, creats a partir d’un tòpic generatiu, desperten la curiositat i interès de l’alumnat. A través dels fils conductors es plantegen grans preguntes obertes, que no tenen una resposta fàcil i provoquen reptes, desafiament i pensament crític, amb la finalitat d’assolir les metes de comprensió. D’aquesta manera, l’alumne comprèn, relaciona i estableix connexions per tal d’aconseguir la meta planificada.
L’alumne/a es converteix en responsable del seu aprenentatge, participant amb els companys, compartint experiències i opinions, reflexionant sobre allò que fa i cercant accions per millorar.

Amb aquesta metodologia es cerca que l’alumne intervingui en el seu entorn, que resolgui problemes, de manera que desenvolupi l’autonomia personal, el pensament crític, les actituds col·laboratives i la capacitat d’autoavaluació. Els alumnes també desenvolupen dos projectes interdisciplinaris proposats per l’equip docent, on totes les matèries entren en interacció per resoldre el tema presentat.