METODOLOGIES INTERACTIVES

L’ús de metodologies interactives posa l’alumne al centre de l’aprenentatge i ens ajuda a atendre la diversitat i les diferents maneres d’aprendre que tenen els nostres alumnes. Entre d’altres, podem destacar el treball per intel·ligències múltiples, el treball cooperatiu, l’aprenentatge basat en projectes, ja siguin d’àmbit o interdisciplinaris, i el desenvolupament de tota una cultura del pensament mitjançant rutines i destreses per fer dels nostres alumnes pensadors crítics i creatius.

El treball per intel·ligències múltiples implica treballar de formes diferents un mateix concepte i dotar l’alumnat d’estratègies d’aprenentatge que l’ajudin al llarg de la vida, en funció de la intel·ligència que tingui més desenvolupada. L’aprenentatge cooperatiu ens permet dur a terme dinàmiques per cohesionar el grup classe i aplicar estructures cooperatives en la realització d’activitats o projectes. Gràcies a aquesta metodologia es desenvolupen habilitats col·laboratives en l’alumnat alhora que es fomenta la participació i es treballen valors com la coresponsabilitat, l’empatia i el respecte entre d’altres.

Amb l’aprenentatge basat en projectes, ABP o PBL (Project-based learning) l’alumnat és el protagonista del seu propi aprenentatge. Els alumnes treballant cooperativament donen resposta a un problema contextualitzat i significatiu en la vida quotidiana; combinen de forma efectiva l’aprenentatge dels sabers (currículum) amb el treball competencial.

Fer visible el pensament i promoure’l de forma activa és l’objectiu de la cultura del pensament. Amb les rutines i les destreses de pensament ensenyem a pensar als nostres alumnes de forma crítica i creativa perquè en un futur puguin resoldre problemes amb eficàcia i prendre decisions meditades.