Amb l’objectiu d’atendre la diversitat del grup-classe i respectar les diferències individuals, a les matèries de matemàtiques, llengua catalana i llengua anglesa, dos docents treballem conjuntament dintre de l’aula. D’aquesta forma, donem un suport i una atenció més personalitzada, amb l’objectiu de desenvolupar l'excel·lència de cada alumne.